Ouderkalender

OUDERKALENDER SCHOOLJAAR 2023-2024 Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS De Vlinderboom worden weergegeven in de ouderkalender. Deze ouderkalender wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar meegegeven aan de ouders en is hieronder ook als pdf te downloaden. De activiteiten staan op een overzichtelijke manier aangegeven. Klik hier voor pdf-file ouderkalender.

Schooltijden

ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden Een vlotte binnenkomst van alle leerlingen zorgt ervoor dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Elke ochtend gaat de deur om 8.20 uur open, zodat ouders hun kind naar binnen kunnen brengen. Uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen verlaten alle ouders het schoolgebouw. Om 14.25 gaat […]

Schoolgids

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids OBS De Vlinderboom staat alle belangrijke informatie over de school. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof en klachten e.d. U kunt de schoolgids als pdf-bestand downloaden. Klik hier […]

Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET PARRO APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en stamgroepleerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]

Vakanties en vrije dagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN VRIJE DAGEN Schoolvakanties In het schooljaar 2023-2024 zijn de vakanties als volgt: Gebeurtenis Periode Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober 2023 Kerstvakantie 22 december 2023 (vanaf 12.15u) tot en met 7 januari 2024 Voorjaarsvakantie 9 februari (vanaf 12.15u) tot en met 18 februari 2024 Paasmaandag 1 april 2024 Koningsdag 27 […]

Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof dient u in alle gevallen, bij voorkeur zes weken voorafgaand […]

Ouderraad

ENTHOUSIASTE OUDERS MAKEN HET MOGELIJK Activiteiten binnen de school Een groep ouders in de VOR van OBS De Vlinderboom neemt, samen met de leerkrachten, de organisatie van verschillende activiteiten voor haar rekening. De VOR komt jaarlijks enkele keren bij elkaar: kijk voor data op de ouderkalender. Bij deze vergaderingen is ook altijd een afvaardiging van […]

Ziekmelden

GEEF ZIEKTEMELDING TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind vóór 8.30 uur melden Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u om uw kind vóór 8.30 uur ziek te melden op school. Tijdens de schooluren is OBS De Vlinderboom verantwoordelijk voor de kinderen. Daarom is het noodzakelijk dat we weten waarom een leerling bijvoorbeeld niet op […]

Medezeggenschapsraad

SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL Medezeggenschapsraad OBS De Vlinderboom De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de overheid in het leven geroepen raad om de inspraak van ouders en leerkrachten wettelijk te regelen. De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school. Onderwerpen die in een MR- vergadering […]