SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL

Medezeggenschapsraad OBS De Vlinderboom

De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de overheid in het leven geroepen raad om de inspraak van ouders en leerkrachten wettelijk te regelen. De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school. Onderwerpen die in een MR- vergadering aan de orde kunnen komen hebben bijvoorbeeld betrekking op de organisatie, communicaties, onderwijs, leerlingenzorg, personeelsbeleid, financieel beleid en -beheer.

De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De directeur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is adviserend lid. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en de bijeenkomsten zijn openbaar.

Leden van de MR

Shalika van Waes oudergeleding
Wouter Engelen voorzitter - oudergeleding
Hilde van Kempen personeelsgeleding
Melanie Porobic personeelsgeleding

Vergaderdata

  • Dinsdag 5 oktober 2021
  • Dinsdag 14 december 2021
  • Dinsdag 22 februari 2022
  • Dinsdag 5 april 2022
  • Dinsdag 31 mei 2022
  • Dinsdag 12 juli 2022

Klik hier voor de notulen MR-vergaderingen.