SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL

Medezeggenschapsraad OBS De Vlinderboom

De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de overheid in het leven geroepen raad om de inspraak van ouders en leerkrachten wettelijk te regelen. De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school. Onderwerpen die in een MR- vergadering aan de orde kunnen komen hebben bijvoorbeeld betrekking op de organisatie, communicaties, onderwijs, leerlingenzorg, personeelsbeleid, financieel beleid en -beheer.

De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De directeur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is adviserend lid. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en de bijeenkomsten zijn openbaar.

Leden van de MR

Shalika van Waes oudergeleding
Wouter Engelen voorzitter - oudergeleding
Silke Gonzalez-Bos personeelsgeleding
Michelle Vermeer personeelsgeleding

Vergaderdata

  • Dinsdag 3 oktober 2023
  • Dinsdag 28 november 2023
  • Dinsdag 23 januari 2024
  • Dinsdag 19 maart 2024
  • Dinsdag 14 mei 2024
  • Dinsdag 12 juni 2024